Мапа на покриеност со услуги

Инфел-КТВ има покриеност со кабелска аналогна и дигитална телевизија, кабелски интернет и фиксна телефонија на следниве населени места:

 • Охрид
 • Велгошти
 • Лескоец
 • Св. Стефан
 • Лагадин
 • Исток
 • Елшани
 • Пештани

Мапа на покриеност:
Види поголема мапа
МК ТЕЛ
 • ИНФЕЛ
 • Гевгелија
 • Kumanovo