Мапа на покриеност со услуги

Инфел-КТВ има покриеност со кабелска аналогна и дигитална телевизија, кабелски интернет и фиксна телефонија на следниве населени места:

  • Охрид
  • Велгошти
  • Лескоец
  • Св. Стефан
  • Лагадин
  • Исток
  • Елшани
  • Пештани

Мапа на покриеност:
Види поголема мапа